(1)
Kazlauskaitė, R.; Autio, E.; Gelbūda, M.; Šarapovas, T. The Resource-Based View and SME Internationalisation: An Emerging Economy Perspective. EBER 2015, 3 (2), 53-64. https://doi.org/10.15678/EBER.2015.030205.