[1]
DorockiS., SzymaƄskaA. and Zdon-KorzeniowskaM. 2015. Family Agritourist Enterprises in Poland: Preliminary Survey Results. Entrepreneurial Business and Economics Review. 3, 1 (May 2015), 151-163. DOI:https://doi.org/10.15678/EBER.2015.030111.