DorockiS., SzymaƄskaA., & Zdon-KorzeniowskaM. (2015). Family Agritourist Enterprises in Poland: Preliminary Survey Results. Entrepreneurial Business and Economics Review, 3(1), 151-163. https://doi.org/10.15678/EBER.2015.030111