DorockiS.; SzymaƄskaA.; Zdon-KorzeniowskaM. Family Agritourist Enterprises in Poland: Preliminary Survey Results. Entrepreneurial Business and Economics Review, v. 3, n. 1, p. 151-163, 5 maio 2015.