DorockiS., SzymańskaA. and Zdon-KorzeniowskaM. (2015) “Family Agritourist Enterprises in Poland: Preliminary Survey Results”, Entrepreneurial Business and Economics Review, 3(1), pp. 151-163. doi: 10.15678/EBER.2015.030111.