Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Collaborative Advantage in Public and Social Services: the Case of Poland

DOI:

https://doi.org/10.15678/EBER.2013.010406

Abstract

This article seeks to analyse the relationships between the third and the public sector, with a particular focus on relations with local government units (LGUs) on the example of Poland. The article characterises the essence and rules of collaboration between the social and public sectors in Poland, and determines the meaning of the cooperative development of strategy of collaborative advantage. It also presents a useful tool which facilitates the realisation of such a task – a model of strategic cross-sector collaboration.

Keywords

the third sector, collaboration, public sector, private sector, NGOs, collaborative advantage

PDF

References

 1. Batko, B. (2009). Standaryzacja procesów jako podstawa doskonalenia administracji publicznej. In K. Lisiecka & T. Papaj (Eds.), Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administrację publiczną (pp. 129-142). Katowice: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego.
 2. Bogacz-Wojtanowska, E., Dudkiewicz, M., Górniak, K., Makowski, G., & Stokowska, A. (2010). Raport cząstkowy na temat współpracy międzysektorowej (na podstawie badań
 3. jakościowych). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 4. Bogacz-Wojtanowska, E. (2011a). Współdziałanie organizacji pozarządowych i publicznych, Kraków: Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 5. Bogacz-Wojtanowska, E. (2011b). Zarządzanie procesem współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Trzeci Sektor, numer specjalny, 1, 79-87.
 6. Bogacz-Wojtanowska, M. (2012). Motywy podejmowania współpracy przez organizacje pozarządowe. Trzeci Sektor, 28, 27-37.
 7. Czakon, W. (2007). Dynamika więzi międzyorganizacyjnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 8. Departament Pożytku Publicznego (2013). Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Retrieved on December 15, 2013 from http://www.pokl541.pozytek.gov.pl/
 9. files/Model/Produkty/model_wspolpracy.pdf.
 10. Faulkner, D., & Bowman, C. (1996). Strategie konkurencji. Warszawa: Gebethner & S-ka.
 11. Fowler, A. (1997). Striking a Balance: A Guide to Enhancing the Effectiveness of NGOs in International Development. London: Earthscan.
 12. Kendall, J. (Ed.). (2011). Handbook on Third Sector Policy in Europe: Multi-level Processes and Organized Civil Society. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 13. Hemment, J. (2004). The riddle of the third sector: civil society, international aid, and NGOs in Russia. Anthropological Quarterly, 77(2), 215-241.
 14. Herbst, J., & Przewłocka, J. (2011). Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2010. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 15. Huxham, C., & Vangen, S. (2005). Managing to Collaborate. The Theory and Practice of Collaborative Advantage. London: Routledge.
 16. Kożuch, B. (Ed.). (2006). Problemy zarządzania organizacjami publicznymi. Kraków: Fundacja Współczesne Zarządzanie, Instytut Spraw Publicznych UJ.
 17. Kożuch, B. (2007). Zmiany organizacyjne w powiatowych urzędach pracy. Struktury i strategie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 18. Kożuch, B. (2009). Nauka o organizacji. Warszawa: CeDeWu.
 19. Lewis, D. (2003). Theorizing the organization and management of non-governmental development organizations. Towards a composite approach. Public Management Review, 5(3), 325-344.
 20. Limański, A., & Drabik, I. (2007). Marketing w organizacjach non-profit. Warszawa: Difin.
 21. Mertens, S. (1999). Nonprofit organizations and social economy: two ways of understanding the third sector. Annals of Public and Cooperative Economics, 70(3), 501-520.
 22. Partnerstwo publiczno-prawne w ramach funduszy europejskich 2007 – 2013. (2013). Platforma Partnerstwa Publiczno-Prawnego. Retrieved on December 15, 2013 from http://www.ppp.gov.pl.
 23. Plawgo, B., & Zaremba, W. (Eds.). (2005). Partnerskie współdziałanie w sektorze publicznym i prywatnym. Białystok: Fundacja Współczesne Zarządzanie.
 24. Romanowska, M., & Trocki, M. (2002). Przedsiębiorstwo partnerskie. Warszawa: Difin.
 25. Rymsza, M., & Dudkiewicz, M. (2012). Współpraca międzysektorowa w Polsce. Jak ją modelować, jak standaryzować, jak mierzyć jej jakość?. Trzeci Sektor, numer specjalny, 2, 2-7.
 26. Siwińska, J. (2008). Partnerstwo publiczno-prawne. Warszawa: CeDeWu.
 27. Swianiewicz, P. (2008). Partnerska polityka publiczna na poziomie lokalnym. Dialog, 4.
 28. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (2003). Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.
 29. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym (2005). Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. Dz. U. Nr 169 poz. 1420.
 30. Zysnarski, J. (2003). Partnerstwo publiczno-prywatne. Gdańsk: Teoria i praktyka, ODDK.

Downloads

Download data is not yet available.