Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

ACCESSIBILITY STATEMENT

Krakow University of Economics is committed to making its website accessible, following the Act of April 4, 2019, on digital accessibility of websites and mobile applications operated by public sector bodies. This accessibility statement applies to eber.uek.krakow.pl based on the content management software Open Journals Systems (OJS)  version 3.1.2.1 developed by Public Knowledge Project (PKP).

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-10-03.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-23 .

 

Status in terms of compliance with the law

The website is partially compliant with the Law of April 4, 2019, on digital accessibility of websites and mobile applications of public entities due to incompatibilities or exclusions listed below:

 • Keyboard operation of the website is possible; however, keyboard activation is not always visible. In some places, the order of the tabular steps could be optimized.
 • Alternative text is not always available.
 • In some links, color contrast may be slightly lower than the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) standard.
 • Published PDF files may have limited alternative descriptions and may not be tagged.
 • Partial lack of text labeling in HTML documents

 

Date of Declaration and method of evaluation of digital accessibility

Declaration date: 2022-09-30

Date of last revision of declaration: 2022-09-30

The declaration was prepared based on a self-assessment conducted by a public entity.

 

Keyboard shortcuts

You can use standard browser keyboard shortcuts on the website.

 

Feedback and contact information

The contact person for issues related to the accessibility of this website is prof.  Bartlomiej Marona (online editor).

In case of problems with the accessibility of the website, please contact: e-mail: maronab@uek.krakow.pl
The exact route can be used to submit requests for inaccessible information and to make requests to ensure accessibility.
Contact for deaf persons in Polish Sign Language - tel. +48 881 921 211 (SMS ONLY), VIDEO CALL

Information on the procedure

We will respond to your application as soon as possible, within 7 days of receipt. If this deadline is too short for us, we will inform you. In this information, we will provide a new deadline by which we will correct the errors you have reported or prepare the information in an alternative way. This new deadline will be no longer than 2 months.

If we are unable to ensure the digital availability of the website or content from your submission, we will offer you access to it in an alternative way.

If you are unsatisfied with our actions, you can file a complaint with the Malopolska Regional Office in Krakow. If you continue to have comments on our activities related to digital accessibility, you can report them to the Ombudsman.

Link to the Polish Commissioner for Human Rights (Link opens in new window)

Architectural accessibility

The entity conducts its core business and/or customer service in 16 buildings.

In 11 buildings, the entity provides barrier-free horizontal and vertical circulation spaces.

In 11 buildings, the entity has used architectural solutions and technical means or has installed devices that allow access to all rooms, excluding technical rooms.

In 4 buildings, the entity provides information on the layout of the premises, at least in a visual and tactile or voice way.

The entity provides (allows, permits) access to the buildings for a person using an assistance dog.

The entity does not provide, for these buildings, for persons with special needs to be evacuated or otherwise rescued.

Applications

No applications.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej eber.uek.krakow.pl działającej w oparciu o oprogramowanie do zarządzania treścią Open Journals Systems (OJS) w wersji 3.1.2.1 opracowane przez Public Knowledge Project (PKP).

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-10-03.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-23 .

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Obsługa strony internetowej za pomocą klawiatury jest możliwa, niemniej jednak uaktywnienie klawiatury nie zawsze jest widoczne. W niektórych miejscach można by zoptymalizować kolejność kroków tabelarycznych.
 • Tekst alternatywny nie zawsze jest dostępny.
 • W niektórych połączeniach kontrast kolorów może być nieco niższy niż standard zdefiniowany przez Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).
 • Publikowane pliki PDF mogą mieć ograniczone opisy alternatywne i mogą nie być otagowane.
 • Częściowy brak etykiety tekstowej w dokumentach HTML

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Data sporządzenia deklaracji: 2022-09-30

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-09-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest prof. Bartłomiej Marona (online editor).

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: maronab@uek.krakow.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Kontakt dla osób niesłyszących w Polskim języku migowym – tel. +48 881 921 211 (TYLKO SMS), POŁĄCZENIE VIDEO

 

Informacje na temat procedury

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

 

Dostępność architektoniczna

Podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów w 16 budynkach.

W 11 budynkach podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W 11 budynkach podmiot zastosował rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W 4 budynkach podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.

Podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do budynków osobie korzystającej z psa asystującego.

Podmiot nie zapewnia w przypadku tych budynków osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób.

 

Aplikacje

Brak aplikacji.