Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Sustainable Development Indicators in Poland: Measurement and System Evaluation

DOI:

https://doi.org/10.15678/EBER.2015.030109

Abstract

The aim of this article is to explore the strategic foundations related to the sustainable development measurement and to evaluate the current system of indicators for sustainable development monitoring in Poland.

A review of mainstream literature on Sustainable Development Indicators (SDIs) was conducted along with document-based descriptive analysis of secondary data and further critical literature analysis. Statistical databases have been used for the analysis.

This research paper draws on several strands within the economic, social, environmental, as well as the institutional and political dimensions of sustainability measurement. The results indicate that Polish monitoring system of sustainable development is based on numerous strategic documents. There is no integrated strategy of sustainable development in Poland. The findings also suggest SDI structure has been dominated by social indicators.

The evaluation of the Polish measurement system can help to find solutions that support change processes aimed at improving the implementation of sustainable development principles in policy making.

This article contributes to existing literature on measurement and monitoring of sustainable development by applying SDIs in the public statistics as well as in the practices of decision-making at policy level. Overall, this study extends the understanding of the importance of SDIs and implications of measurement by focusing on the importance of the sustainable development areas.

Keywords

sustainable development, sustainable development strategy, indicator, measuring, monitoring progress

PDF

Author Biography

Maria Urbaniec
References

 1. Atkinson, G., & Dietz, S. (2007). Progress in the measurement of sustainable development. In Encyclopaedia of Life Support Systems (Corp. Ed.) (pp. 195-222), Oxford, UK: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
 2. Boni, M. (Ed.) (2009). Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 3. Borys, T. (2005). Podstawy metodyczne budowy wskaźników zrównoważonego rozwoju. In T. Borys (Ed.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju (pp. 62-114). Warszawa – Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
 4. Borys, T. (2011). Zrównoważony rozwój – jak rozpoznać ład zintegrowany. Problemy Ekorozwoju - Problems of Sustainable Development, 6(2), 75-81.
 5. Borys, T., & Fiedor, B. (2008). Operacjonalizacja i pomiar kategorii zrównoważonego rozwoju – przyczynek do dyskusji. In M. Plich (Ed.), Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań (pp. 115-131). Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 6. Burchard-Dziubińska, M. (2014). Idea zrównoważonego rozwoju. In M. Burchard-Dziubińska, A. Rzeńca, & D. Drzazga (Eds.), Zrównoważony rozwój – naturalny wybór (pp. 9-34). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 7. Ciżmowska, A. (2012). Social Policy in the European Sustainable Development Strategy. Problemy Ekorozwoju - Problems of Sustainable Development, 7(2), 51-59.
 8. Central Statistical Office (2011). Sustainable Development Indicators for Poland. Katowice: Statistical Office in Katowice.
 9. Central Statistical Office (2014a). Bank Danych Lokalnych, Moduł: Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Retrieved on November 15, 2014 from http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_ name=indeks.
 10. Central Statistical Office (2014b). [online] System monitorowania rozwoju. Retrieved on November 15, 2014 from: <http://strateg.stat.gov.pl>.
 11. Commission of the European Communities (2009). Mainstreaming sustainable development into EU policies: 2009 Review of the European Union Strategy for Sustainable Development. COM(2009) 400 final, Brussels.
 12. Council of Ministers (2012). National Development Strategy 2020. Active Society, Competitive Economy, Efficient State. Attachment to Resolution No 157 of the Council of Ministers of 25 September 2012, Warsaw.
 13. Council of the European Union (2006). Renewed EU Sustainable Development Strategy, 10917/06, Brussels.
 14. Czaja, S. (2009). Informacja jako podstawa kształtowania zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy. In B. Poskrobko (Ed.), Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy (pp.190-207). Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 15. European Commission (2010). Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. COM(2010) 2020, Brussels.
 16. European Commission (2014). [online] Eurostat – Sustainable Development Indicators. Retrieved on November 15, 2014 from: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/ sdi/indicators>.
 17. European Communities (2009). Sustainable development in the European Union. 2009 monitoring report of the EU sustainable development strategy. Luxembourg.
 18. European Union (2013a). Regulation (EU) No 99/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the European statistical programme 2013-17. Text with relevance for the EEA and for Switzerland. Council of the European Union, Official Journal of the European Union, L 39.
 19. European Union (2013b). Sustainable development in the European Union. 2013 monitoring report of the EU sustainable development strategy. Luxembourg.
 20. Famielec, J. (2009). Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i funkcjonowanie przedsiębiorstw. In B. Poskrobko (Ed.), Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i regionów, Tom I: Problemy ogólnopaństwowe i sektorowe (pp. 36-48). Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 21. Fiedor, B. (2013). Normatywny charakter koncepcji trwałego rozwoju a potrzeba poszukiwania jej podstaw mikroekonomicznych. Handel wewnętrzny, Tom I, (listopad-grudzień), 7-20.
 22. Ghosh, N., & Goswami, A. (2014). Sustainability Science for Social, Economic, and Environmental Development. Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-4666-4995-8.
 23. Jäger, J. (2009). [online] Sustainability Science in Europe. Background Paper prepared for DG Research. Retrieved on November 20, 2014 from: <http://seri.at/wp-content/uploads/2009/ 11/Sustainability-Science-in-Europe.pdf>.
 24. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).
 25. Levin, S.A., & Clark, W.C. (Eds.) (2010). Toward Science of Sustainability. Center for International Development, Working Papers 196, John F. Kennedy School of Government, Harvard University.
 26. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (2013). Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności”. Warszawa.
 27. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2012). Plan uporządkowania strategii rozwoju, Tekst uwzględniający dokonane w dniu 10 marca 2010 r., 30 kwietnia 2011 r. oraz 12 lipca 2012 r. reasumpcje decyzji Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. Warszawa.
 28. Ministerstwo Środowiska (1999). [online] Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025 roku. Retrieved on November 15, 2014 from: <http://www.access.zgwrp.org.pl/materialy/ dokumenty/StrategiaZrownowazonegoRozwojuPolski/index1.html>.
 29. OECD (2001). The DAC Guidelines Strategies for Sustainable Development. International Development. Paris.
 30. OECD (2006). Good Practices in the National Sustainable Development Strategies of OECD Countries. Sustainable Development Studies. Paris.
 31. OECD (2012). OECD Environmental Outlook to 2050: The Consequences of Inaction. Paris.
 32. Parris, T.M., & Kates, R.W. (2003). Characterizing and measuring sustainable development. Annual Review of Environment and Resources, 28, 559-586.
 33. Preisner, L., & Pindór, T. (1999). Wskaźniki rozwoju społeczno-ekonomicznego stosowane przez UNDP. Problemy ekorozwoju, 1, 9-12.
 34. Sekerka, B., Obrsalova, I., & Bata, R. (2014). Analyse options for relationship between sustainability development indicators. WSEAS Transactions on Environment and Development, 10, 223-232.
 35. Śleszyński, J. (2011). Indicators for sustainable development. In H. Rogall (Ed.), Jahrbuch Nachhaltige Ökonomie. Brennpunkt: "Wachstum" (pp. 279-288). Marburg: Metropolis.
 36. Śleszyński, J. (2013). Synthetic sustainable development indicators: past experience and guidelines. Research Papers of Wrocław University of Economics, 308, 144-164.
 37. Sustainable Development Solutions Network (2014). Indicators and a monitoring framework for Sustainable Development Goals: Launching a data revolution for the SDGs. A report by the Leadership Council of the Sustainable Development Solutions Network. Revised working draft – November 25.
 38. United Nations (1992). Agenda 21 - United Nations Conference on Environment & Development Rio de Janerio, Brazil, 3 to 14 June 1992. Rio de Janerio: United Nations Division for Sustainable Development.
 39. United Nations (2008). Measuring Sustainable Development. Report of the Joint UNECE/OECD/Eurostat Working Group on Statistics for Sustainable Development, New York and Geneva.
 40. United Nations (2012). Report of the United Nations Conference on Sustainable Development. Rio de Janeiro, Brazil 20–22 June 2012. New York.
 41. Urbaniec, M. (2011). Ausgewählte Instrumente für nachhaltige Entwicklung. In G. Banse, J. Janikowski, & A. Kiepas (Eds.), Nachhaltige Entwicklung - transnational: Sichten und Erfahrungen aus Mitteleuropa (pp. 291-302). Berlin: Edition Sigma.
 42. Urbaniec, M., & Halavach, E. (2008). Wdrażanie rozwoju zrównoważonego: strategie i instrumenty. Częstochowa: Educator.
 43. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627).
 44. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717).
 45. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658).
 46. World Commission on Environment and Development (1987). Our Common Future. Report of the World Commission on Environment and Development, Oxford: Oxford University Press.

Downloads

Download data is not yet available.